Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące budżetu obywatelskiego Nowego Sącza.

 • Czym jest budżet obywatelski?
  Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.
 • Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.
 • Ile wynosi budżet obywatelski Nowego Sącza na rok 2022?
  Budżet obywatelski Nowego Sącza na 2022 rok wynosi 3 468 500 zł, z zastrzeżeniem, że ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego określi Rada Miasta Nowego Sącza w uchwale Budżetowej Miasta.
 • Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?
  Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własne gminy lub powiatu określone w ustawach o samorządzie gminnym lub powiatowym oraz w innych właściwych przepisach ustawowych.
 • Czego mogą dotyczyć projekty?
  Co do zasady, projekty zgłaszane przez Państwa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powinny leżeć w kompetencjach miasta na prawach powiatu, czyli należeć do tzw. zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu. Mogą to być zadania dotyczące np.:

  • wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde”,
  • wydarzeń o charakterze np. prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, czyli tzw. „projekty miękkie” (tj. o charakterze innym niż inwestycyjne).
 • Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego?
  W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Nowego Sącza – niezależnie od wieku, zameldowania. Wystarczy, że posiadają zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu bądź są wpisane do tutejszego rejestru wyborców, bądź złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta. Wzór oświadczenia można podebrać TUTAJ.
 • Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego?
  Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, a także w Ratuszu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. 9, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz oraz w Biurze Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, po. 104.
  Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami można osobiście złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl.
 • Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
  Nie. Budżet obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.
 • Czy mogę wskazać realizatora projektu?
  Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Nowy Sącz, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.
 • Co to znaczy, że inwestycja jest jednoroczna?
  Realizacja wszystkich wybranych przez mieszkańców w głosowaniu projektów zadań do budżetu obywatelskiego nastąpi w 2022 roku. Aby uznać daną inwestycję za jednoroczną jej realizacja musi zostać zakończona do końca 2022 roku.
 • Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
  Nie. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.
 • Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?
  Mieszkaniec zgłaszający projekt zadania publicznego podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.
  Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.
  Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Weryfikujący oceniający wniosek.
 • Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
  Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza.
 • Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
  Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu, niezwłocznie informuje wnioskodawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji złożonego projektu.
 • Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

  • Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych odpowiednio dla każdego osiedla. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków wyodrębnionych na dane osiedle.
  • Jeżeli po wyczerpaniu czynności określonych w/w pozostaną nierozdysponowane środki z pul wyodrębnionych na osiedla, środki te tworzą w skali miasta pulę tzw. resztówek.
  • Z puli resztówek zostaną sfinansowane projekty, które otrzymały kolejno największą ilość głosów w skali miasta, a nie zostały wybrane w trybie określonym pkt. 1. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt z listy rankingowej o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków tzw. resztówek.
 • Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
  W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.
 • Czy stowarzyszenie może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?
  Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy – osoby fizyczne.
 • Czy inwestycje proponowane w zadaniu do budżetu obywatelskiego mogą być łączone i np. uwzględniać położenie chodników, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi i poprowadzenie linii oświetlenia ulicznego?
  Tak. Należy jednak pamiętać aby projekt był spójny a jego elementy był powiązane ze sobą merytorycznie, logicznie i miejscowo.
 • Jak będzie wyglądało głosowanie? Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  • wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  • zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego.

  Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).

  Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.

  Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jeden z projektów osiedlowych.

 • Jak i gdzie głosować?
  Mieszkańcy maja do wyboru dwie formy głosowania:

  1. za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl.
   Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:

   • PESEL,
   • numer telefonu komórkowego;
   • zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
   • numeru IP (rejestrowany automatycznie);
   • zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu.

   Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:

   • służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu,
   • musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej,
   • może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
  2. przychodząc osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu. Zgłaszając się do punktu należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego.
   Wykaz punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.

  Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
  Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jeden z projektów osiedlowych.

 • Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego i kto może brać w nim udział?
  Głosowanie odbędzie się w dniach od 15 do 22 września 2021 roku.
  W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Nowego Sącza – niezależnie od wieku, zameldowania. Wystarczy, że posiadają zameldowane stały lub czasowe w Nowym Sączu bądź są wpisane do tutejszego rejestru wyborców, bądź złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.Osoba małoletnia, która chce zagłosować musi przedłożyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego (w głosowaniu elektronicznym musi dołączyć plik w formie skanu).Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.
 • Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?
  Nie.
 • Czy można głosować na projekty tylko ze swojego osiedla?
  Nie. Uprawnieni do głosowania mogą zagłosować na jeden projekt z dowolnego osiedla.
 • O czym należy pamiętać?
  Przede wszystkim by złożyć wniosek do 31 maja 2021 roku, na specjalnie przygotowanym do tego formularzu.
  W przypadku osoby małoletniej należy dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w zgłaszaniu/popieraniu projektów oraz udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis), a w przypadku składania projektów w wersji elektronicznej – skan tej zgody.
  Bardzo ważne jest by zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego spełniało kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

  • zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
  • wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
  • proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

  W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania jednoroczne

Dobra informacja dla mieszkańców osiedla Falkowa

Na wczorajszej  XL sesji Rady Miasta Nowego Sącza zostały przyjęte poprawki zgłoszone przeze mnie  poprzez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość- Wybieram Nowy Sącz.
Zgłoszone poprawki dotyczące m.in:
✅Przebudowy ulicy Ziołowej, Halnej, Kolorowej i Obłazy.
✅Przygotowania dokumentacji dot. modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11.
Zgłaszając zadania do budżetu, które konsultowałem z mieszkańcami osiedla Falkowa brałem pod uwagę przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców traktując to jako zadanie priorytetowe.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Lasek Falkowski przechodzi rewitalizację

Szanowni Państwo !

Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa !

Pragnę się podzielić z Wami dobrą wiadomością, właśnie rozpoczęła się rewitalizacja   lasku Falkowskiego a wraz z nią powstanie siłownia pod chmurką o którą od lat dla Was zabiegałem u władz miasta.

Lasek Falkowski w Nowym Sączu jeszcze kilka lat temu był ulubionym miejscem rekreacyjnym mieszkańców, gdzie bardzo chętnie wypoczywali. Teraz jest zdewastowany.

Lasek Falkowski degradował się na oczach sądeczan już od dłuższego czasu, ale pasjonatów, którzy nadal lubią pospacerować po tym terenie, nie brakuje.W ubiegłym roku Nowy Sącz wspólnie z partnerskim miastem Vyšné Ružbachy na Słowacji złożyły wspólny projekt na rewitalizację znajdującej się w Lasku Falkowskim ścieżki przyrodniczej.

W chwili obecnej trwają prace w lasku przed którym zamontowano juz urządzenia do ćwiczeń pod chmurką.

Z poważaniem   Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

 

Foto.Artur Czernecki

Jeszcze w tym roku rewitalizacja ścieżki „Las Falkowski”

Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km w Lasku Falkowskim zmieni się nie do poznania. Miasto Nowy Sącz efektywnie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację tego pięknego obszaru. Zostanie wykonana całościowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zdewastowanej małej architektury leśnej, dodanie nowych elementów do wypoczynku, ćwiczeń na wolnym powietrzu i zabawy.

Kwota dofinansowania to 60 tysięcy euro.
Rewitalizacja Lasku Falkowskiego ma się odbyć w całości w 2020 roku.

Dokładny zakres rewitalizacji obejmie modernizację obecnej ścieżki pieszej polegającej na: 

 • montażu i budowie fragmentów małej architektury, zmodernizowanie istniejących oraz wykonaniu nowych ławek i stołów dla turystów,
 • instalacji balustrady drewnianej na całej długości istniejących pomostów drewnianych,
 • instalacji tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych wzdłuż ścieżki,
 • zamontowaniu koszy na śmieci,
 • wzmocnieniu skarp i nasypów balami drewnianymi.
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Las Falkowski

Terenowa dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Las Falkowski”

Las Falkowski usytuowany jest w obrębie grzbietu Falkowej, którego wierzchowina w tej części  Nowego Sącza znajduje się na wysokości 380 m n.p.m., a zarazem 80 m ponad dna niedalekich dolin Kamienicy i Łubinki. Fundament tego grzbietu zbudowany jest z grubo ławicowych piaskowców oraz łupków. Ścieżka poprowadzona jest głównie przez teren rozległego osuwiska, pofałdowany z licznymi zagłębieniami lokalnie podmokły.

Las Falkowski zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego podjętą z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, zaliczony został do kategorii lasu ochronnego, chroniącego środowisko przyrodnicze w granicach miasta Nowego Sącza o powierzchni 42 ha.

Obszar położony jest w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym, czyli najcieplejszej części polskich Karpat. Uwidocznione w Lesie Falkowskim są: bory mieszane z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz część lasu dębowo-gradowego, na które miał wpływ człowiek.  Podczas marszu ścieżką możemy napotkać unikatowe, mało znane zbiorowisko, które tworzy klon. Trzeba zwrócić uwagę na stanowiska mchu torfowca i bluszczu pospolitego występującego pod ochroną. Pomimo silnych działań człowieka występuje tu zróżnicowana fauna bezkręgowców i kręgowców.

Edukacja ekologiczna jest dokonywana w trakcie aktywnej formy poznawania przyrody.

Ścieżka przyrodnicza Las Falkowski

Żródło: Rewitalizacja – Nowy Sącz