Spotkanie mieszkańców osiedla Falkowa

                                        Zarząd Osiedla  Falkowa

                             zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa

                               Na spotkanie z przedstawicielami

  •    Miejskiego  Zarządu Dróg
  • Wydział Gospodarki Komunalnej (odbiór nieczystości stałych)
  • Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków( opłaty związane z odbiorem odpadów segregowanych i niesegregowanych), 
    które odbędzie się w dniu 27.05.2013 r. o godz. 1700w Szkole Podstawowej nr 11  ul. Długoszowskiego  126

Za zarząd: Przewodniczący Zarządu

Artur Czernecki

Odpowiedzi Prezydenta Miasta Nowego Sącza na pytania złożone na ręce przewodniczacego Zarzadu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego w dniu 22.04.2013r.

Szanowni mieszkańcy osiedla Falkowa

Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi na zadane pytania podczas zebrania osiedlowego w dniu 22.04.2013r. w Szkole Podstawowej nr 11 na Falkowej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz jego zastępców.

 

Interpelacje i zapytania  złożone w imieniu mieszkańców osiedla Falkowa podczas sesji Rady Miasta w dniu 23.04.2013r przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa oraz Radnego Miasta Nowego Sącza Pana Artura Czerneckiego

W imieniu mieszkańców osiedla Falkowa w Nowym Sączu zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza o :

1.Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 ? obecne ogrodzenie oraz jego stan stwarza niebezpieczeństwo dla korzystających z tego obiektu oraz sąsiadującym z boiskiem szkolnym mieszkańcom osiedla poprzez częste wrzuty piłki na ich posesje.

2.Proszę o wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego (poprzez postawienie znaków ostrzegawczych Uwaga Dzieci itp.) przy ulicy Długoszowskiego na odcinku od Skansenu do Szkoły Podstawowej nr 11.Pragne nadmienić, że fragment ulicy znajduje się na krętym nie widocznym odcinku ulicy Długoszowskiego nieposiadającym chodnika.

3.Mieszkańcy osiedla Falkowa zwracają uwagę na rajdy motokrosowe na ulicy Botanicznej oraz w lasku Falkowskim, które stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale również odpoczywającym w lasku Falkowskim mieszkańcom miasta.W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta oraz odpowiednie służby o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania powstałych zagrożeń.

4.Proszę o jak najszybsze podjecie działań remontowych na końcówce ulicy Falkowskiej w celu naprawy doszczętnie zniszczonej nawierzchni po okresie zimowym.

Szanowny Panie Prezydencie obecny stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla zdrowia dzieci i dorosłych.A zamieszkujących ten odcinek ulicy kilkoro dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zmusza do odizolowanie od otaczającego ich środowiska.W związku z powyższym również w ich imieniu proszę o likwidacje barier, które dla osób niepełnosprawnych są nie do pokonania.

5.Mieszkańcy ulicy Obłazy proszą o wykonanie brakującego odwodnienia części ulicy poprzez wykonanie rowów melioracyjnych oraz wykonie remontu nawierzchni ulicy.

6. W związku ze zmianami w systemie odbioru odpadów komunalnych, wnoszę o przeprowadzenie zebrania ? punktu informacyjnego na os. Falkowa i nie tylko, sądzę, że na każdym osiedlu w celu udzielenia zainteresowanym mieszkańcom wyczerpujących informacji o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kiedy składa się kolejną deklarację, o zasadach segregacji oraz odbioru odpadów komunalnych.

W uzasadnieniu pragnę nadmienić, iż na terenie osiedli mieszkają ludzie samotni, starsi, którzy nie potrafią samodzielnie pozyskać informacji ze strony internetowej czy plakatów, broszur informacyjnych.Aby uchronić ich od konsekwencji, jakie mogą być wobec nich wyciągane wnoszę jak wyżej.

7.Zwracam się z prośbą o dokonanie utwardzenia rozjeżdżonych poboczy przy ulicy Jamnickiej, Halnej, Ziołowej, Falkowskiej,

8.Po raz kolejny wnoszę o dokonanie czyszczenia rowów melioracyjnych przy ulicy Długoszowskiego w tym: w sąsiedztwie skansenu, wzdłuż ulicy Długoszowskiego, Falkowskiej, Podwale, Halnej, Obłazy, Kolorowej, Ziołowej.

9.Zwracam się o montaż tablic informacyjnych na terenie osiedla Falkowa przy ulicy Halna, Ziołowa, Falkowska, Obłazy.

10 Mieszkańcy ulicy Halnej zwracają się z prośbą do Pana Prezydenta o pomoc w połączeniu dwóch fragmentów ulicy w jedną całość deklarując jednocześnie ze swojej strony osobiste zaangażowanie.

11.W imieniu mieszkańców zwracam się z pytaniem czy w związku z rozbudową infrastruktury wodno ? kanalizacyjnej na terenie miasta Nowego Sącza oraz sąsiednich gmin takich jak Przysietnica.Zostały uwzględnione również ich prośby o wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicach Jamnickiej, Falkowskiej, Obłazy, Halnej, Kolorowej, Ziołowej?

12.Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w planach rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wykonanie oświetlenia ulicy. Falkowskiej końcówka, na ul. Ziołowej, Kolorowej, brakującej części ul. Jamnickiej, Obłazy, Halnej

Z poważaniem Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Poniżej uzyskane odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania,

w celu ich powiększenia , należy kliknąć na pismo)