Zabawa karnawałowa dla mieszkańców osiedla Falkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023!

Jak ostatki to tylko z osiedlem Falkowa 😄

Szanowni Państwo !
Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa!

👉Zapraszam na ostatnią zabawę karnawałową w ze mną w tym roku, którą organizuje dla Was ramach Budżetu Obywatelskiego pn: Aktywni mieszkańcy „Osiedla Falkowa” poznają się na nowo i zwiedzają Polskę, w dniu 21 lutego(wtorek)- Śledziówka, o godz. 18.00 Chata Zbója

👉 Do północy gra zespół FARELL BAND
👉 Zaproszenie kierowane jest wyłącznie do mieszkańców osiedla Falkowa.
👉 Zapisy u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czernecki tel. 509907001 oraz Pani Danuty Góry i Zofii Kościółek.
👉Ilość miejsc ograniczona, każda zapisana osoba otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.
👉 Zapisy telefonicznie, SMS, messenger. do 19 lutego włącznie.

Konsultacje z mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli.

Zarządzenie Nr 22/2023
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 09 stycznia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza
dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do
Statutów Osiedli.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), § 8 ust. 1, § 6 ust.
3 oraz § 9 Uchwały Nr XLV/507/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja
2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta
Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 2892 z dnia
18 maja 2021 r.), zarządza się co następuje:
§ 1
Na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Nr XLV/507/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
11 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
miasta Nowego Sącza zarządza się przeprowadzenie konsultacji o zasięgu lokalnym
dla mieszkańców Osiedli:
1. Biegonice,
2. Centrum,
3. Chruślice,
4. Dąbrówka,
5. Falkowa,
6. Gołąbkowice,
7. Kaduk,
8. Kilińskiego,
9. Kochanowskiego,
10. Nawojowska,
11. Piątkowa,
12. Poręba Mała,
13. Przydworcowe,
14. Stare Miasto
15. Szujskiego,
16. Wólki,

17. Zawada,
na zasadach określonych niniejszym Zarządzeniem.
§ 2
1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców w sprawie zmiany
planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli wymienionych
w § 1. Plany sytuacyjne stanowią załączniki nr 1 – 16 do niniejszego Zarządzenia.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Nowego Sącza
zamieszkali na terenie Osiedli wymienionych w § 1, którzy posiadają czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Miasta.
3. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w formie określonej w § 4 niniejszego
Zarządzenia.
§ 3
Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2023
roku do 31 stycznia 2023 roku w sposób i miejscu wyznaczonym w § 4 niniejszego
Zarządzenia.
§ 4
1. Konsultacje będą przeprowadzane w formie:
1) przedłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych celem
przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na ogólnym zebraniu
mieszkańców, a w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia
zebrania w związku ze stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym
przekazaniu ich do wiadomości mieszkańców przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń. Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są do
przedstawienia mieszkańcom projektów planów sytuacyjnych (załączników
graficznych) do Statutów Osiedli w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
2) wyłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli na okres 14 dni w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
2. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do
projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli na
ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych – w tym na wskazany przez Przewodniczącego Zarządu

Osiedla adres do korespondencji lub adres e-mail w terminie określonym w § 3
niniejszego Zarządzenia.
§ 5
Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie i uwagi,
oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza
i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza najpóźniej w trzecim dniu po upływie terminu
wyznaczonego na ich składanie.
§ 6
1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami ogłasza się w formie Obwieszczenia
Prezydenta Miasta, które podlega rozplakatowaniu na obszarze objętym
konsultacjami, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Obwieszczenie zamieszcza się w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Nowego Sącza i na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 7.
Obsługę organizacyjną i techniczną konsultacji powierza się Wydziałowi
Organizacyjno-Administracyjnemu Urzędu Miasta Nowego Sącza.
§ 8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza.
§ 9
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu do
wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza .
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, iż bieg kalendarza
czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji rozpoczyna się najwcześniej
po upływie 7 dni od dnia wydania przedmiotowego zarządzenia.
Podpisał

Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

Załącznik nr 17 do
Zarządzenia Nr 22/2023
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 09 stycznia 2023 roku

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 09 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza
dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do
Statutów Osiedli.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), § 8 ust. 1 oraz
§ 9 Uchwały Nr XLV/507/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 11 maja 2021
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta
Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 2892 z dnia
18 maja 2021 r.) oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Nowego
Sącza z dnia 09 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych
stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli, podaję do publicznej
wiadomości, co następuje:
1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zasięgu
lokalnym dla mieszkańców Osiedli:
1. Biegonice,
2. Centrum,
3. Chruślice,
4. Dąbrówka,
5. Falkowa,
6. Gołąbkowice,
7. Kaduk,
8. Kilińskiego,
9. Kochanowskiego,
10.Nawojowska,
11.Piątkowa,
12.Poręba Mała,
13.Przydworcowe,
14.Stare Miasto,
15.Szujskiego,

16.Wólki,
17.Zawada.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców w sprawie zmiany
planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli wymienionych
w punkcie 1.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Nowego Sącza
zamieszkali na terenie Osiedli wymienionych w punkcie 1, którzy posiadają czynne
prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta.
4. Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2023
roku do 31 stycznia 2023 roku.
5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie:
1. przedłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych celem
przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na ogólnym zebraniu
mieszkańców, a w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia
zebrania w związku ze stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym
przekazaniu ich do wiadomości mieszkańców przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń. Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są do przedstawienia
mieszkańcom projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
2. wyłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów
Osiedli na okres 14 dni w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
6. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do
projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli na
ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych – w tym na wskazany przez Przewodniczącego Zarządu
Osiedla adres do korespondencji lub adres e-mail w terminie określonym w punkcie
4 niniejszego Obwieszczenia.
7. Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie
i uwagi, oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miasta
Nowego Sącza i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza najpóźniej w trzecim dniu po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-
Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza; numer telefonu: (18) 44-86-511.

9. Obwieszczenie podlega rozplakatowaniu na obszarze objętym konsultacjami, na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, opublikowaniu w prasie lokalnej
oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza i na
stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.

Podpisał

Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

 

Osiedle „FALKOWA”
Przebieg granicy:
drogą gruntową od rzeki Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego pomiędzy nr 84 i 86,wschodnią granicą Skansenu, potokiem Łubinka do granic administracyjnych miasta, granicąadministracyjną miasta do torów kolejowych, torami kolejowymi do rz. Kamienicy, rz. Kamienicą do drogigruntowej od rz. Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego.ulice: Botaniczna, Gen. Wieniawy-Długoszowskiego numery nieparzyste od nr 83C do końca ulicy oraznumery parzyste od nr 86 do końca ulicy, Falkowska, Halna, Jamnicka numery nieparzyste od nr77 do końca ulicy oraz numery parzyste, Kolorowa, Na Potokach, Obłazy, Podwale, Wrzosowa, Ziołowa.

 

Szanowni Państwo !

Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa w Nowym Sączu !

Bardzo proszę o przesłanie Państwa uwag w sprawie zarządzenia Pana Prezydenta

Ludomira Handzla w sprawie przeprowadzenia konsultacji na adres:  osiedlefalkowa@gmail.com

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Głosujemy na Aktywni Mieszkańcy Osiedla Falkowa” Poznają się Na Nowo i Zwiedzają Polskę

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa oraz miasta Nowego Sącza
Zwracam sie z uprzejma prośbą o poparcie i oddanie głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt :
pn.” Aktywni Mieszkańcy Osiedla Falkowa” Poznają się Na Nowo i Zwiedzają Polskę”, który pozwoli mieszkańcom integrować się bezpłatnie, podczas wspólnych spotkań i wyjazdów.
TERMIN GŁOSOWANIA:

od 20.09.2022 do 27.09.2022
na bo.nowysacz.pl
Głosuj online poprzez stronę bo.nowysacz.pl bądź w punktach
stacjonarnych na terenie Nowego Sącza.
BUDŻET OBYWATELSKI
Nowy Sącz 2023
Głosuj na projekt:
AKTYWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA FALKOWA „POZNAJĄ
SIĘ ” NA NOWO I ZWIEDZAJĄ POLSKĘ
Przedmiotem projektu jest organizacja cyklu wydarzeń – spotkań, wyjazdów
integracyjnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Falkowa. Dzięki realizacji tego
projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego
grona odbiorców w tym starszych, samotnych i uboższych mieszkańców naszej dzielnicy.
OSIEDLE: FALKOWA
KOSZT: 176 227 ZŁ

https://bo.nowysacz.pl/glosowanie

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za poświęcony czas

Artur Czernecki

Wycieczka do Wrocławia w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza organizowana dla mieszkańców osiedla Falkowa przez Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi

WROCŁAW–  wycieczka objazdowa – 2 dniowa dla Mieszkańców Osiedla Falkowa w Nowym Sączu w dniach 24 – 25 wrzesień 2022r., zorganizowana przez Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”, w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowego Sącza 2022r..


Trasa: Nowy Sącz Falkowa Brzesko – Kraków – Katowice Wrocław Kraków –

Brzesko Nowy Sącz Falkowa

Program

I. Dzień. 24.09.2022r/ sobota/ Godz. 5.00. zbiórka Nowy Sącz przystanek
Falkowa. Godz. 5.15 – wyjazd w kierunku Wrocławia. ok. godz. 11.30 historyczny
Ostrów Tumski z wejściem do gotyckiej Katedry św. Jana Chrzciciela, następnie
zobaczymy Ogród Botaniczny, dalej przejście przez Ostrów Piaskowy w kierunku
Uniwersytetu Wrocławskiego i dalej do Rynku – Ratusz, kamieniczki, odpoczynek,
czas dla grupy. Godz. 17.00 seans historyczny w Panoramie Racławickiej.

Następnie obiadokolacja godz. 18.00 w restauracji Stary Klasztor koło Panoramy.

Przejazd do hotelu na Bielany Wrocławskie, zakwaterowanie, odpoczynek.

  • Wieczorem dla chętnych możliwość zobaczymy najbardziej oświetlone miejsca we Wrocławiu, powrót do hotelu na nocleg.

II. Dzień. 25.09.2022r / niedziela/ godz. 7.30 8.30 śniadanie polski bufet.
ok. godz. 9.00 przejazd autokarem do centrum możliwość skorzystania dla chętnych
z Mszy Świętej w Katedrze godz.10.00. Następnie spacer przez Park Szczytnicki iglica,
pergola, pobyt w Ogrodzie Japońskim, rejon Hali Stulecia zewnątrz, pobyt w
Ogrodzie Zoologiczny + Afrykarium, odpoczynek.

Przejazd pod Sky Tower wyjazd windą na taras widokowy godz. 15.00.

ok. godz. 15.30 czas na posiłek we własnym zakresie. Wyjazd z Wrocławia ok. godz. 16.30 powrót do Nowego Sącza ok. godz. 23.00

Mieszkańcy osiedla Falkowa w ramach BO jadą bezpłatnie

Cena obejmuje :
przejazd autokarem Scania Irizar ( pełne wyposażenie, Euro 6 ) 54 miejsc dla grupy

opłaty za drogi i autostrady oraz parkingi na trasie

1 nocleg End Hotel Bielany Wrocławskie ** pokoje 2 os z łazienką

/
www.endhotel.pl /
1 obiadokolacje w restauracji, 1 śniadania polskie bufet w miejscu noclegu.

bilety wstępów do programu ( Ogród Botaniczny, Panorama Racławicka, Ogród
   Japoński, Ogród Zoologiczny + Afrykarium, Sky Tower – taras widokowy )

ubezpieczenie NNW 40 000,- zł / os Signal Iduna Travel Polska T.U. S.A.

pilotaż + przewodnictwo Wrocław

system słuchawkowy tour – guide dla uczestnika

SERDECZNIE ZAPRASZAM <<

Prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”

ARTUR CZERNECKI

Zapisy u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa p.Artura Czerneckiego lub  p. Danuty Góry