Nasz wniosek dla osiedla Falkowa, uzyskał pozytywną opinię werfyfikacji formalnej i merytorycznej!

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, iż przygotowany dla Was przeze mnie wniosek, poparty przez członków Zarządu Osiedla Falkowa uzyskał opinie pozytywną.

Zapraszam wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału w głosowaniu na zadanie:

Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę.

w dniach od 17 do 24 września 2021 roku.

Z poważaniem:  Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                            Artur Czernecki

 

 ZGŁOSZONY  PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA 2022

  1. Tytuł projektu

Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę.

  1. Osiedle

FALKOWA

  1. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (należy podać dokładny adres lub opisać lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki).

Projekt adresowany do mieszkańców dzielnicy Falkowa – realizowany w Małopolsce, na terenie całej Polski oraz zagranicą.

  1. Skrócony opis projektu 

Przedmiotem projektu jest organizacja cyklu wydarzeń – spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców w tym starszych, samotnych i uboższych mieszkańców naszej dzielnicy.

  1. Opis projektu

W ramach projektu planowana jest m.in. organizacja kilku – minimum czterech wyjazdów lokalnych (Małopolska), krajowych (trasa licząca do 1.500 km.) i zagranicznych (np. źródła termalne na Słowacji) dla mieszkańców. Wyjazdy obejmować mają wizyty w wybranych obiektach sakralnych, kulturalnych, historycznych, zwiedzanie wybranych miejsc z przewodnikiem, noclegi, posiłki na czas wyjazdu, ubezpieczenie, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc i inne niezbędne opłaty. Wycieczki integracyjne, ogniska integracyjne, wyjazdy nazw. „gorące źródła”, spotkania świąteczno-noworoczne, spotkania andrzejkowe, cykle spotkań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci, młodzieży, osób samotnych, seniorów, w zależności od potrzeb uczestników, będą dedykowane do wszystkich grup wiekowych. Organizowane będą przez wykwalifikowanych operatorów turystycznych, posiadających doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju wypoczynku. Projekt zakłada organizację cyklu wyjazdów, a na zakończenie i podsumowanie również spotkań, ognisk dodatkowo integrujących wszystkich uczestników. Zależy nam na integracji uczestników i stworzeniu grup mieszanych – młodzieżowo – seniorskich. Wspólne organizowanie wyjazdów dla osób w różnym wieku daje szansę na stworzenie międzypokoleniowej platformy do wymiany doświadczeń.

  1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci (cel realizacji projektu, problem, którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu). Maksymalna liczba znaków 1000.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży i seniorów to doskonały pomysł na aktywizację i edukację wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy Falkowa. Dla osób starszych, które często zmagają się z wykluczeniem i samotnością, zwłaszcza w okresie pandemii, będzie to najlepsza okazja na powrót do „normalnego” funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązanie nowych znajomości oraz integracja zarówno w grupie w grupie równolatków jak i wszystkich pozostałych uczestników wycieczek. Jest to także okazja do poznania historii odwiedzanych miejsc/miejsc historycznych, miejsc kultu religijnego, miejsc atrakcyjnych kulturowo/ oraz rozwijania zainteresowań poprzez dobór programu wyjazdu w taki sposób, aby zainteresować jak największą liczbę osób. Poprzez taką aktywność można pokazać wszystkim mieszkańcom, że warto spędzać czas wolny aktywnie i kreatywnie i otwierać się na nowe formy spędzania czasu wolnego. Wycieczki będą także oderwaniem się od rzeczywistości, codziennych zmartwień i problemów.

  1. Szacunkowe koszty brutto projektu (wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).
Lp. Składowe części projektu Szacunkowe koszty brutto
1. Wycieczki, wyjazdy 1-dniowe lub 2-dniowe lub 3-dniowe – cykl wyjazdów – minimum 4 wyjazdy, w tym co najmniej dwa wyjazdy lokalne (teren Małopolski), minimum jeden krajowy (trasa po Polsce do 1.500 km.) i na termy w  Chochołowie 25- 50 osób.

Koszty wyjazdów obejmują m.in:

transport – ok. 50 000,00 zł.

noclegi – ok. 25 000,00 zł.,

wyżywienie – ok. 10 000,00 zł.

ubezpieczenie – ok. 5 000,00 zł.

bilety – ok. 19 958,00 zł.

pozostałe koszty związane z wyjazdami – 5 000,00 zł.

 

114 958,00 zł
2. Spotkania integracyjno-tematyczne dla mieszkańców, min. 3 spotkania – przy założeniu grup liczących 40-120 osób obejmujące koszty m.in.:

usługi gastronomiczne – 30 000,00 zł.

pamiątkowe upominki – 10 000,00 zł.

paczki świąteczno-noworoczne – 10 000,00 zł.

 

50 000,00 zł.
3. Koszty organizacyjne – w tym promocja i podsumowanie projektu, druk plakatów, broszur informacyjnych, itp. 5 000,00 zł
 
OGÓŁEM: 169 958,00 zł

Powyższy wniosek podczas wstępnej weryfikacji został poddany konsultacji, podczas której cześć wniosku do BO 2022r.., została poddana korekcie.

Wyniki weryfikacji Formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza 2022 r. dla osiedla Falkowa