Ogłoszenie

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. ?Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.?

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

Na wniosek Pani Doroty Kwoki zam. ul. Długoszowskiego 67d, 33-300 Nowy Sącz z dnia 17 grudnia 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.?.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. ? w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie ? doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.