Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli

Osiedle „FALKOWA”
Przebieg granicy:
drogą gruntową od rzeki Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego pomiędzy nr 84 i 86,wschodnią granicą Skansenu, potokiem Łubinka do granic administracyjnych miasta, granicą administracyjną miasta do torów kolejowych, torami kolejowymi do rz. Kamienicy, rz. Kamienicą do drogi gruntowej od rz. Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego.ulice: Botaniczna, Gen. Wieniawy-Długoszowskiego numery nieparzyste od nr 83C do końca ulicy oraz numery parzyste od nr 86 do końca ulicy, Falkowska, Halna, Jamnicka numery nieparzyste od nr77 do końca ulicy oraz numery parzyste, Kolorowa, Na Potokach, Obłazy, Podwale, Wrzosowa, Ziołowa.

 

Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2023
roku do 31 stycznia 2023 roku w sposób i miejscu wyznaczonym w § 4 niniejszego
Zarządzenia.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:

1) przedłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych celem
przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na ogólnym zebraniu
mieszkańców, a w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia
zebrania w związku ze stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym
przekazaniu ich do wiadomości mieszkańców przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń. Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są do
przedstawienia mieszkańcom projektów planów sytuacyjnych (załączników
graficznych) do Statutów Osiedli w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
2) wyłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli na okres 14 dni w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
2. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do
projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli na
ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych – w tym na wskazany przez Przewodniczącego Zarządu

Osiedla adres do korespondencji lub adres e-mail w terminie określonym w § 3
niniejszego Zarządzenia.

Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie i uwagi,
oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza
i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza najpóźniej w trzecim dniu po upływie terminu
wyznaczonego na ich składanie.

ogłoszenie dla Przewodniczącego – konsultacje mapek

OGŁOSZENIE

Zarządu Osiedla Falkowa

Zarząd Osiedla Falkowa na podstawie Statutu Osiedla Falkowa i Zarządzenia Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli, informuje, że:

dnia 27.01.2023( piątek), o godzinie 16.00
w siedzibie Zarządu Osiedla Falkowa ul Botaniczna 15

odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców
Osiedla Falkowa

w celu przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla konsultacji dotyczących zmiany planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik graficzny do Statutu Osiedla Falkowa.

Uczestnicy zebrania powinni mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki