Potańcówka Integracyjna w Chacie Zbója – łączymy pokolenia

Zapraszam na kolejne spotkanie integracyjne w ramach projektu

„Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa„ poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę”

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza

Potańcówka Integracyjna w Chacie Zbója

ul. Nadbrzeżna 40, Nowy Sącz

w dniu 19.11.2022 r. start od.16.00 – meta  23.00

Zapraszamy mieszkańców osiedla Falkowa.

Zgłoszenia do 16.11.2022 r. przyjmuje Przewodniczący
Zarządu Osiedla Falkowa – pan Artur Czernecki

/tel. 509 907 001/.

oraz szefowa Klubu Seniora Danuta Góra

Ilość miejsc ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa
ARTUR CZERNECKI

Informacja dla uczestników wycieczki do WARSZAWY 0d4-6.11.2022r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa,

Bardzo proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości lub legitymacji, paszportu ze sobą na wycieczkę do Warszawy.

LISTA uczestników została zamknięta i przesłana do kancelarii sejmowej.

Brak możliwości dokonania zamiany  uczestników.

Pozdrawiam

Artur Czernecki

 

Program

Wycieczka do Warszawy realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Nowego Sącza

Wycieczka objazdowa 3-dniowa dla Mieszkańców Osiedla Falkowa
w Nowym Sączu w dniach 4 – 6listopad 2022r.,
w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowego Sącza
na rok 2022r.

Program wycieczki:
1 dzień wycieczki

Zbiórka godz. 4.45.00 Nowy Sącz – przystanek Falkowa. Wyjazd godz. 5.00 z przyjazd do Warszawy w programie m. in. pobyt w  Sejmie, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,  spacer przez Łazienki Królewskie, Belweder, Pomnik Chopina, przejazd do hotelu –  zakwaterowanie, obiadokolacja,  odpoczynek, czas dla grupy, nocleg.

2 dzień wycieczki

Godz. 7.30 – śniadanie, od godz. 9.00 zwiedzanie – Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Stare Miasto, Rynek, Barbakan,, wnętrza Zamku Królewskiego, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, od godz. 15.00 pobyt na tarasie Widokowym – Pałacu Kultury i Nauki, czas do dyspozycji grupy Złote Tarasy, przejazd do hotelu na obiadokolację, odpoczynek, wieczorem przejazd warszawskim metrem, oświetlenie Warszawy „Warszawa by night”. Powrót do miejsca zakwaterowania, nocleg.

3 dzień wycieczki

Godz. 7.30 – śniadanie, przejazd do centrum, dla chętnych możliwość uczestniczenia we Mszy Św. Od godz. 10.00 – 12.00 pobyt w Centrum Nauki im. Kopernika,  obiad. Godz. 14.00 zwiedzanie Stadionu  Narodowego areny EURO 2012, przejazd do Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Wyjazd z Warszawy około godz. 16.30, powrót do Nowego Sącza około godz. 24.00.

Mieszkańcy osiedla Falkowa w ramach BO jadą bezpłatnie.
Zapisy u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa p.Artura Czerneckiego.

SERDECZNIE POZDRAWIAM
Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa
ARTUR CZERNECKI

PS.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące budżetu obywatelskiego Nowego Sącza.

 • Czym jest budżet obywatelski?
  Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.
 • Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.
 • Ile wynosi budżet obywatelski Nowego Sącza na rok 2022?
  Budżet obywatelski Nowego Sącza na 2022 rok wynosi 3 468 500 zł, z zastrzeżeniem, że ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego określi Rada Miasta Nowego Sącza w uchwale Budżetowej Miasta.
 • Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?
  Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własne gminy lub powiatu określone w ustawach o samorządzie gminnym lub powiatowym oraz w innych właściwych przepisach ustawowych.
 • Czego mogą dotyczyć projekty?
  Co do zasady, projekty zgłaszane przez Państwa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powinny leżeć w kompetencjach miasta na prawach powiatu, czyli należeć do tzw. zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu. Mogą to być zadania dotyczące np.:

  • wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde”,
  • wydarzeń o charakterze np. prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, czyli tzw. „projekty miękkie” (tj. o charakterze innym niż inwestycyjne).
 • Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego?
  W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Nowego Sącza – niezależnie od wieku, zameldowania. Wystarczy, że posiadają zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu bądź są wpisane do tutejszego rejestru wyborców, bądź złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta. Wzór oświadczenia można podebrać TUTAJ.
 • Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego?
  Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, a także w Ratuszu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. 9, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz oraz w Biurze Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, po. 104.
  Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami można osobiście złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl.
 • Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
  Nie. Budżet obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.
 • Czy mogę wskazać realizatora projektu?
  Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Nowy Sącz, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.
 • Co to znaczy, że inwestycja jest jednoroczna?
  Realizacja wszystkich wybranych przez mieszkańców w głosowaniu projektów zadań do budżetu obywatelskiego nastąpi w 2022 roku. Aby uznać daną inwestycję za jednoroczną jej realizacja musi zostać zakończona do końca 2022 roku.
 • Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
  Nie. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.
 • Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?
  Mieszkaniec zgłaszający projekt zadania publicznego podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.
  Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.
  Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Weryfikujący oceniający wniosek.
 • Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
  Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza.
 • Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
  Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu, niezwłocznie informuje wnioskodawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji złożonego projektu.
 • Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

  • Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych odpowiednio dla każdego osiedla. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków wyodrębnionych na dane osiedle.
  • Jeżeli po wyczerpaniu czynności określonych w/w pozostaną nierozdysponowane środki z pul wyodrębnionych na osiedla, środki te tworzą w skali miasta pulę tzw. resztówek.
  • Z puli resztówek zostaną sfinansowane projekty, które otrzymały kolejno największą ilość głosów w skali miasta, a nie zostały wybrane w trybie określonym pkt. 1. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt z listy rankingowej o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków tzw. resztówek.
 • Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
  W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.
 • Czy stowarzyszenie może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?
  Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy – osoby fizyczne.
 • Czy inwestycje proponowane w zadaniu do budżetu obywatelskiego mogą być łączone i np. uwzględniać położenie chodników, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi i poprowadzenie linii oświetlenia ulicznego?
  Tak. Należy jednak pamiętać aby projekt był spójny a jego elementy był powiązane ze sobą merytorycznie, logicznie i miejscowo.
 • Jak będzie wyglądało głosowanie? Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  • wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  • zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego.

  Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).

  Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.

  Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jeden z projektów osiedlowych.

 • Jak i gdzie głosować?
  Mieszkańcy maja do wyboru dwie formy głosowania:

  1. za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl.
   Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:

   • PESEL,
   • numer telefonu komórkowego;
   • zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
   • numeru IP (rejestrowany automatycznie);
   • zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu.

   Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:

   • służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu,
   • musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej,
   • może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
  2. przychodząc osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu. Zgłaszając się do punktu należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego.
   Wykaz punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.

  Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
  Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jeden z projektów osiedlowych.

 • Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego i kto może brać w nim udział?
  Głosowanie odbędzie się w dniach od 15 do 22 września 2021 roku.
  W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Nowego Sącza – niezależnie od wieku, zameldowania. Wystarczy, że posiadają zameldowane stały lub czasowe w Nowym Sączu bądź są wpisane do tutejszego rejestru wyborców, bądź złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.Osoba małoletnia, która chce zagłosować musi przedłożyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego (w głosowaniu elektronicznym musi dołączyć plik w formie skanu).Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.
 • Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?
  Nie.
 • Czy można głosować na projekty tylko ze swojego osiedla?
  Nie. Uprawnieni do głosowania mogą zagłosować na jeden projekt z dowolnego osiedla.
 • O czym należy pamiętać?
  Przede wszystkim by złożyć wniosek do 31 maja 2021 roku, na specjalnie przygotowanym do tego formularzu.
  W przypadku osoby małoletniej należy dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w zgłaszaniu/popieraniu projektów oraz udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis), a w przypadku składania projektów w wersji elektronicznej – skan tej zgody.
  Bardzo ważne jest by zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego spełniało kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

  • zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
  • wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
  • proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

  W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania jednoroczne

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Nowego Sącza, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 2 mln złotych.
Kwoty przypadające dla każdego osiedla w ramach ?Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza?:

Dla Naszego osiedla została przydzielona kwota :

FALKOWA- 97 741 zł

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.

Nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta.
 2. Projekty składane są na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu, bądź w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl.
 3. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy;
  3. numer telefonu kontaktowego do wnioskodawcy;
  4. adres e-mail do wnioskodawcy, w przypadku formularza składanego w wersji elektronicznej;
  5. określenie osiedla, którego dotyczy projekt;
  6. tytuł projektu;
  7. miejsce realizacji projektu;
  8. krótki opis projektu;
  9. szczegółowy opis projektu;
  10. uzasadnienie dla realizacji projektu;
  11. zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis) – (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
 4. Wzór formularza zgłoszenia projektu można pobrać TUTAJ.
 5. Projekt zadania musi być kompletny, spójny, a jego elementy muszą być powiązane logicznie, merytorycznie i miejscowo.
 6. Ten sam wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.
 7. Wnioskodawca składający projekt na zadanie osiedlowe, nie musi być mieszkańcem tego osiedla.
 8. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia, co najmniej jednej osoby, jednak nie więcej niż 0,1 % mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego (danego osiedla).
 9. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną obowiązkowo przez jedną osobę.
 10. W przypadku składania formularza zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl, Wnioskodawca dołącza skan listy poparcia, a w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia, skan zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.
 11. Upoważnieni do podpisania listy poparcia projektu są mieszkańcy. W przypadku osoby małoletniej należy dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w popieraniu projektów do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis), a w przypadku składania projektów w wersji elektronicznej ? skan tej zgody.
 12. Wzór listy poparcia dla projektu można pobrać TUTAJ.
 13. Ten sam projekt nie może być zgłoszony więcej niż jeden raz w ramach jednej edycji budżetu obywatelskiego.
 14. O terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego Prezydent informuje, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem biegu tego terminu.
 15. Informacja, o której mowa w ust. 14 podawana jest do publicznej wiadomości.
 16. Czas na składanie projektów do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 21 dni.
 17. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia weryfikacji, określonego w szczegółowym harmonogramie budżetu obywatelskiego.

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak głosować?

Od 1 do 8 października 2019 roku można głosować na projekty do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować

 1. O wyborze projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy.
 2. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).
 3. Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  2. zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).
 4. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.
 5. Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:
  1. PESEL;
  2. numeru telefonu komórkowego;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
  5. numeru IP (rejestrowany automatycznie);
  6. zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu (załącznik nr 4).
 6. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:
  1. służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu;
  2. musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
  3. może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
 7. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.
 8. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 9. Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.
 10. Wykaz punktów do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.
 11. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej niż 1 godzinę, czas głosowania może zostać wydłużony o długość wystąpienia przerwy w działaniu.

żródło; https://bo.nowysacz.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie

Zachęcam do współpracy Artur Czernecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa