Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oś. Falkowa

Na zaproszenie Marty Platy – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizował zajęcia dla uczniów tej szkoły. Tematem spotkania były przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, a także zagadnienia związane z elementami odblaskowymi i dlaczego ich posiadanie jest takie ważne. Zagadnienia praktyczne omawiał z uczniami mł. asp. Artur Goliński – policjant Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji Na zakończenie spotkania każdy uczeń został obdarowany słodkim upominkiem oraz odblaskową opaską przez Artura Czerneckiego Zastępcę Dyrektora MORD i jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa .

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie.

 

Foto relacja z spotkania noworocznego zorganizowanego przez Zarząd Osiedla Falkowa

W tym roku sta­tu­etkę Przy­ja­ciela Osie­dla Fal­kowa zarząd osie­dla przy­znał Pre­zy­den­towi Mia­sta Nowego Sącza Ryszar­dowi Nowa­kowi. Medale Sym­pa­ty­ków Osie­dla Fal­kowa otrzy­mali: pre­po­zyt bazy­liki św. Mał­go­rzaty ks. pra­łat Jerzy Jur­kie­wicz, komen­dant miej­ski poli­cji mł. inspek­tor Jaro­sław Tokar­czyk, komen­dant Kar­pac­kiego Oddziału Wspar­cia Straży Gra­nicz­nej płk Mie­czy­sław Kurek, red. Hen­ryk Szew­czyk, dyrek­tor sądec­kiego MOPS Józef Mar­kie­wicz i dyrek­tor Wydziału Zdro­wia UM Grze­gorz Cho­chla. Wyróż­nie­nie to tra­fiło także do red. Sta­ni­sława Śmier­ciaka z?Gazety Kra­kow­skiej?. Wszyst­kim wyróż­nio­nym ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i życzymy bar­dzo dobrej współ­pracy z Zarzą­dem osie­dla Fal­kowa.

Zarząd Osie­dla Fal­kowa wyraża wdzięcz­ność księ­dzu pro­bosz­czowi ks. dr Jerzemu Jur­kie­wiczowi za odpra­wie­nie w inten­cji miesz­kań­ców eucha­ry­stii oraz życze­nia skie­ro­wane do gości. Słowa wdzięcz­no­ści kie­ru­jemy rów­nież do ks. wika­riu­sza Kazi­mie­rza Dudzika, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11 mgr Mar­ty Pla­ty  mgr Mag­da­le­ny Kotlarz i mgr Moniki Pres oraz uczniom szkoły za pomoc w organizacji spotkania i przy­go­to­wa­nie pięk­nych jase­łek oraz gościnę w murach pal­cówki oświa­to­wej.

 

 

 

 

 

 

„Bądźmy dobrzy”. Opłatek na osiedlu Falkowa – sprawozdanie medialne z spotkania noworocznego

 

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów osiedla Falkowa. Organizatorem spotkania był zarząd osiedla z przewodniczącym Arturem Czerneckim na czele. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kaplicy pw. Św. Antoniego pod przewodnictwem prałata ks. dr. Jerzego Jurkiewicza.

Seniorom osiedla Falkowa ks. dr Jerzy Jurkiewicz życzył życzliwości, miłości i pokoju. – Bądźmy dobrzy jak chleb szczególnie w roku Św. Alberta – powiedział prałat Bazyliki Kolegiackiej.

Noworoczne życzenia zgromadzonym na spotkaniu seniorom złożył zastępca prezydenta Wojciech Piech. – Mam nadzieję, że to był dobry rok dla Państwa, ponieważ z całą pewnością był to dobry rok dla miasta. Udało nam się zrealizować szereg inwestycji i przygotowaliśmy kolejne poważne projekty do realizacji w tym roku. Chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego i pomyślności na każdy dzień, ale przede wszystkim zdrowia, bo to zdrowie pozwala w większym stopniu czerpać satysfakcję z sukcesów, których doświadczamy w ciągu roku i im więcej tego zdrowia będzie, tym więcej będzie powodów do satysfakcji – powiedział zastępca prezydenta.
W imieniu Rady Miasta Nowego Sącza życzenia złożyła Bożena Jawor. – Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami. Serdecznie życzę, abyśmy umieli się cieszyć z każdego dnia, abyśmy się cieszyli zdrowiem, ale też wiosną, zimą, latem, wiatrem, pogoda i niepogodą, bo jeżeli wiemy o tym, że są pewne rzeczy od nas niezależne to nasze dni są piękniejsze i łatwiejsze. Życzę z całego serca, bądźmy dla siebie dobrzy, jeśli tak będzie to dobro będzie do nas wracać – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta. Do życzeń przyłączyli się także wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń oraz radny miejski Mieczysław Gwiżdż.

Zgodnie z coroczną tradycją zarząd osiedla Falkowa przyznał statuetkę „Przyjaciel osiedla Falkowa” oraz medale „Sympatyk osiedla Falkowa”. – Jak co roku wyróżniamy osoby, które wspierają rozwój naszego osiedla. W tym roku statuetkę „Przyjaciela Osiedla Falkowa? przyznaliśmy prezydentowi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi – powiedział Artur Czernecki. Zarząd osiedla przyznał także medale „Sympatyk Osiedla Falkowa” ks. dr. Jerzemu Jurkiewiczowi, komendantowi policji Jarosławowi Tokarczykowi, komendantowi Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej płk.SG Mieczysławowi Kurkowi ,dyrektorowi Wydziału Zdrowia Grzegorzowi Chochli,dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz ,red. Henrykowi Szewczykowi i red. Stanisławowi Śmierciakowi.
Przewodniczący złożył także noworoczne życzenia. – Życzę dużo błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, zdrowia, uśmiechu do zmagania się z codziennymi trudnościami, które spotykamy. Życzę, aby nikogo w przyszłym roku nie zabrakło – powiedział w imieniu własnym i członków zarządu Bożeny Poręby, Zofii Kościółek, Beaty Majoch oraz Stanisława Wysowskiego.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli także ks. Kazimierz Dudzik, dyrektor Wydziału Zdrowia Grzegorz Chochla, komendant Józef Tokarczyk, dzielnicowa Bożena Michalak, komendant Straży Miejskiej Dariusz Górski, asystentka poseł Barbary Bartuś Kalina Szczecina, asystentka posła Józefa Leśniaka Beata Bulzak.
Opłatkowe spotkanie seniorów umilił przedstawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 jasełka.
[POBIERZ ZDJĘCIA]


żródło:nowysacz.pl
Autor: Renata Stawiarska Dodano: 2017-01-20 11:07:09

chcesz obejrzeć zdjęcia kliknij :

http://www.nowysacz.pl/spotkania-oplatkowe-z-mieszkancami/15880

http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/w-falkowej-przelamano-sie-oplatkiem-i-uhonorowano,3987656,artgal,t,id,tm.html

Relacja Gazety Krakowskiej:

W Falkowej przełamano się opłatkiem i uhonorowano przyjaciół tego osiedla [ZDJĘCIA, WIDEO]

Autor: Stanisław Śmierciak
2017-01-19, Aktualizacja: 2017-01-19 21:26 źródło: Naszemiasto.pl
  • Zobacz galerię

W dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu w środę wieczorem przełamywano się opłatkiem zaś wedle tradycji medalami honorowano przyjaciół i sympatyków osiedla.Miłą tradycją dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu jest wykorzystywanie noworocznego spotkania mieszkańców nie tylko do składania życzeń i przełamywania się opłatkiem. To także okazja do wyrażenia podziękowań osobom, które najefektywniej wspierają rozwój tego peryferyjnego rejonu miasta.

W tym roku na statuetkę Przyjaciela Osiedla Falkowa zasłużył prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.Medale Sympatyków Osiedla Falkowa otrzymali: prepozyt bazyliki św. Małgorzaty ks. prałat Jerzy Jurkiewicz, komendant miejski policji mł.inspektor Jarosław Tokarczyk, komendant Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej płk Mieczysław Kurek, red. Henryk Szewczyk, dyrektor sądeckiego MOPS Józef Markiewicz i dyrektor Wydziału Zdrowia UM Grzegorz Chochla. Wyróżnienie to trafiło także do ?Gazety Krakowskiej?.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Artur Czernecki na spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej nr 11 witał nie tylko mieszkańców dzielnicy i osoby wyróżnione. W gronie gości byli także: przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor i wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.

Życzenia przekazali posłowie na Sejm RP: Barbara Bartuś i Józef Leśniak.

Wiceprezydent Piech miał dla mieszkańców Falkowej nie tylko życzenia noworoczne. Przekazał im także informacje, że po latach starań zbudowany zostanie, w tym roku, chodnik przy arcyniebezpiecznej ul. Falkowskiej.

Na opłatkowym spotkaniu mieszkańców osiedla Falkowa uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 zagrali Jasełka. Przygotowali to widowisko wraz ze swymi nauczycielkami: Moniką Pres i Magdaleną Kotlarz.

autor: Stanisław Śmierciak

 

 żródło : http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/w-falkowej-przelamano-sie-oplatkiem-i-uhonorowano,3987656,artgal,t,id,tm.html

Sportowy Dzień Dziecka na oś.Falkowa

 

Jak co roku Zarząd osiedla Falkowa, któremu przewodniczy Artur Czernecki wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 11 i ks.kan Ryszardem Kudroniem przygotował z okazji Dnia Dziecka festyn osiedlowy dla swoich najmłodszych mieszkańców. W współorganizację festynu włączyły się również jednostki KMP Policji w Nowym Sączu z prelekcją o zachowaniu ostrożności w drodze do szkoły na przykładzie krętej i jak dotychczas bez chodnika ulicy Długoszowskiego oraz OSP Biegonice w osobach druhów Wolak Konrad, Homoncik Paweł Serkowska Magda, Porębski Jakub, którzy zaprezentowali pokaz ratownictwa wodnego ratownictwa medycznego, sprzętu wykorzystywanego przez Straż Pożarną oraz przeprowadziła konkurs lania do celu hydronetką.

Podczas festynu rozegrano wiele konkursów sportowych przygotowanych na tą okoliczność przez uwielbianego przez uczniów wychowawcę od Wychowania Fizycznego Pana mgr Jacka Samczaka. Rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej nr . 11 , a zaproszona zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr.6 w którym lepsi okazali się jednak gospodarze był również tor przeszkód dla klas I-III w którym I miejsce zajął Szymon Rolka II miejsce Maria Górowska III miejsce Grzegorz Matyjewicz w kat. klas starszych IV ? VI  –   I miejsce Kuba Mucha,  II miejsce Kacper Łęczycki,III miejsce Justyna Szubryt

Na Festyn został również zaproszony Pan Marek Górecki znakomity trenera a zarazem Prezes Akademii Piłkarskiej z Nowego Sącza wraz z podopiecznymi, którzy wykonali dla przyszłych piłkarzy pokaz żonglerki piłką nożną oraz triki piłkarskie.

Zarząd osiedla przygotował dla wszystkich uczestników konkursów nagrody, słodki poczęstunek oraz grillowane przez Panią Bożenę i Darię Porębę oraz Artura Czerneckiego kiełbaski z grilla zaś rodzice domowe wypieki.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w organizacje Dnia dziecka na osiedlu Falkowa Zarząd osiedla Falkowa składa serdeczne podziękowanie.Niech dziecięcy uśmiech na twarzy będzie dla nas wszystkich serdecznym podziękowaniem.

Sprawozdanie na portalu sadeczanin.info

http://www.sadeczanin.info/rozmaitosci,9/sportowo-integracyjny-dzien-dziecka-na-os-falkowa,73021#.VYO_EKNSkww

oraz Gazeta Krakowska :

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3885401,dzieci-swietowaly-w-falkowej-zdjecia,id,t.html

 

Świety Mikołaj z wizytą w Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa

 

Zarząd osiedla Falkowa któremu przewodniczy Artur Czernecki , jak co roku zaprosił Świętego Mikołaja do odwiedzenia dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Było wiele uśmiechu i radości. Dzieci zanim zostały obdarowane słodyczami, recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki o św. Mikołaju. Trudno było im się rozstać z brodatym gościem.