Będziemy mieć kolejną inwestycje na Naszym osiedlu !

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „rozbudowa dogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej (…)”

WAU.RAB.6740.1.2.2018.JP

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku ? o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z poźn.zm.), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Referat Architektoniczno-Budowlany,o wydaniu w dniu 20.12.2018 roku, decyzji nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa dogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy, wycinka drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz. nr 21/6, 22/2, 19/2, 12/13, 22/1, 12/12, 12/6, 13/6, 11/2 (11/6 i 11/7), 11/5 (11/8 i 11/9), 19/1 w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę bądź pod teren niezbędny dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

Autor: Jadwiga Jasińska Dodano: 2018-12-27 12:09:01