?Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego? – nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Falkowa uprzejmie informuje, że w dniu  22 lutego 2019 r. (piątek) w Sali Konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 29/11 w Nowym Sączu, o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z projektem prowadzonym przez Fundację Collegium Progressus ?Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego?. Udział w projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich jest bezpłatny.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

 Artur Czernecki 


Uczestnikami Projektu mogą być: 

Osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej należące co najmniej do jednej z grup:

– Osoby z niepełnosprawnościami;
– Osoby o niskich kwalifikacjach;
– Osoby w wieku 50. lat i więcej;
– Kobiety.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących Miasto Nowy Sącz. Chęć uczestnictwa mogą jednak zgłaszać osoby zamieszkujące Powiat Gorlicki, Nowosądecki oraz Limanowski. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

– Szkolenia i kursy zawodowe prowadzące do podniesienia uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
– Płatne staże zawodowe dla uczestników przygotowujące do podjęcia zatrudnienia;
– Pośrednictwo pracy;
– Wsparcie motywacyjne;
– Wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną, pokryciu kosztów pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu, zatrudnieniu asystenta/opiekuna/tłumacza, zwrot kosztów przejazdu. 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 882 051 472 oraz na stronie internetowej  www.fundacja-cp.pl , w zakładce: Wsparcie dla osób 30 +, projekt  ?Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego?, a także pod adresem e-mail: fundacja-cp@wp.pl.

Więcej szczegółów można uzyskać również w Biurze Projektu, przy ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu.