Prośba o inwestycje na osiedlu Falkowa w roku 2017

Sza­nowni Pań­stwo,

Peł­niąc dyżury wraz z Zarzą­dem Osie­dla Fal­kowa w sie­dzi­bie przy ulicy Bota­nicz­nej 15, zgła­sza­li­ście Pań­stwo swoje pro­po­zy­cje jako naj­waż­niej­sze inwe­sty­cje na Naszym osie­dlu.

W związku z pra­wem jaki przy­słu­guje zarzą­dom osie­dla, zło­ży­łem wnio­sek do budżetu mia­sta na rok 2017, uzu­peł­nia­jąc go a wnio­ski człon­ków zarządu.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Poniżej skan wniosku na rok 2017

wniosek-budzet-2017-1wniosek-bgudzet-2017-2