Foto relacja z spotkania noworocznego zorganizowanego przez Zarząd Osiedla Falkowa

W tym roku sta­tu­etkę Przy­ja­ciela Osie­dla Fal­kowa zarząd osie­dla przy­znał Pre­zy­den­towi Mia­sta Nowego Sącza Ryszar­dowi Nowa­kowi. Medale Sym­pa­ty­ków Osie­dla Fal­kowa otrzy­mali: pre­po­zyt bazy­liki św. Mał­go­rzaty ks. pra­łat Jerzy Jur­kie­wicz, komen­dant miej­ski poli­cji mł. inspek­tor Jaro­sław Tokar­czyk, komen­dant Kar­pac­kiego Oddziału Wspar­cia Straży Gra­nicz­nej płk Mie­czy­sław Kurek, red. Hen­ryk Szew­czyk, dyrek­tor sądec­kiego MOPS Józef Mar­kie­wicz i dyrek­tor Wydziału Zdro­wia UM Grze­gorz Cho­chla. Wyróż­nie­nie to tra­fiło także do red. Sta­ni­sława Śmier­ciaka z?Gazety Kra­kow­skiej?. Wszyst­kim wyróż­nio­nym ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i życzymy bar­dzo dobrej współ­pracy z Zarzą­dem osie­dla Fal­kowa.

Zarząd Osie­dla Fal­kowa wyraża wdzięcz­ność księ­dzu pro­bosz­czowi ks. dr Jerzemu Jur­kie­wiczowi za odpra­wie­nie w inten­cji miesz­kań­ców eucha­ry­stii oraz życze­nia skie­ro­wane do gości. Słowa wdzięcz­no­ści kie­ru­jemy rów­nież do ks. wika­riu­sza Kazi­mie­rza Dudzika, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11 mgr Mar­ty Pla­ty  mgr Mag­da­le­ny Kotlarz i mgr Moniki Pres oraz uczniom szkoły za pomoc w organizacji spotkania i przy­go­to­wa­nie pięk­nych jase­łek oraz gościnę w murach pal­cówki oświa­to­wej.