Informacja bardzo ważna dla mieszkańców osiedla Falkowa w tym ulic Jamnicka,Długoszowskiego,Falkowska, Botaniczna ,Podwale,Obłazy,Kolorowej,Halnej,Ziołowej i innych znajdujących się na planie Nowy Sącz -56

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXVIII/315/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”, dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice,  Falkowa i Piątkowa i ograniczonego: od strony północnej i północno ? zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ?Nowy Sącz ? 30?oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno ? wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej ? granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ?Nowy Sącz ? 46?, od strony południowo ? zachodniej ulicą Jamnicką – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20.01.2017r. do 10.02.2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

zalacznik_20__01_2017

Wyjazd na narty do Ryterskiego Raju

Zaproszenie

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa, zaprasza dzieci do lat 15  na narty lub snowboard do Ryterskiego Raju w okresie ferii zimowych.

     Zajęcia będą odbywały się pod opieką instruktora narciarstwa.

      Terminy planowanych wyjazdów z przystanku – Skansen ul. Długoszowskiego oraz Hala Widowiskowo- Sportowa ul.Nadbrzeżna  :

3.02.2017r.( piątek) godz.11.00 powrót ok.15.20

8.02.2017r.(środa) godz.11.00 powrót ok.15.20

Koszt wyjazdu 10.00 zł (transport)

Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącego Zarządu p. Artura Czerneckiego pod numerem telefonu 509 907 001

UWAGA . Bardzo dziękuje za przyjęcie zaproszenia na wyjazd na narty .

Uprzejmie informuję ,iż BRAK JUŻ WOLNYCH MIEJSC !

Przy zgłoszeniu dziecka wymagana jest wypełniona karta zgłoszenia wraz z  wypełnioną  rubryką po prawej stronie.

 Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Pesel
Telefon kontaktowy rodzica
e- Mail
Poziom zaawansowania
Termin
Czy posiada ? narty buty kije
Czy posiada ? kask narciarski
Czy posiada odpowiednią odzież narciarską
Dodatkowe informacje rodzica
Uwagi**

** Informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.)Data i podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ?????????????

w dniu ????????????? na narty/snowboard do Ryterskiego Raju .

 

Data i podpis rodzica (opiekuna)

 

Zarząd Osiedla Falkowa zaprasza dzieci do uczestnictwa w” Bezpiecznych Feriach 2017″

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

OSIEDLE FALKOWA

L.p. Data Rodzaj zajęć Godz. zbiórki Planowany powrót Uwagi
1. 30 styczeń Spektakl-MOK- Szopka dziecięca 10:50 skansen 13:30 Zakaz jedzenia i picia
2. 31 styczeń Bajkoland 09:00 skansen 11:30 Dzieci do 10 lat
3. 1 luty Kino HELIOS ? Za niebieskimi drzwiami 09:00 skansen 12:00 Dzieci od 12 lat
4. 2 luty Ścianka wspinaczkowa 08:20 skansen 10:20 Obuwie na zmianę, sportowe
5. 3 luty Lodowisko 10:55 skansen 12:50 Czapka, rękawiczki, szalik
6. 6 luty Turniej Tenisa Stołowego 09:00 skansen 14:00 Odbiór dzieci z Hali MOSiR

ul. Nadbrzeżna

7. 6 luty Lodowisko 12:30

Lodowisko

14:30 Czapki, rękawiczki, szaliki
8. 7 luty Kino HELIOS-Sing 09:00 skansen 13:00
9. 8 luty Narty 08:40 skansen 14:30 Odpowiedni ubiór, czapka, rękawiczki, PRZEWIDZIANY POSIŁEK
10. 9 luty Basen 09:00 skansen 11:30 Czapki, szaliki
11. 10 luty Spektakl-MOK-

Jaś i Małgosia

09:00 skansen 11:30 Zakaz jedzenia i picia

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Dzieci, które nie będą sie stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej

  1. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339
  2.  Artur Czernecki Przewodniczący ZO Falkowa

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam?zgodę?na?samodzielny?powrót?do?dom?mojej?córki/mojego?syna …………………………………. ………………………………………..(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach „Bezpiecznych Ferii”.

 

Data…………………….. ………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Jamnicka wyjdzie z ciemności !!!

Miło nam  po informować mieszkańców ulicy Jamnickiej  ,iż trwają pracę związane z uzupełnieniem oświetlenia ulicy Jamnickiej  .Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i jednocześnie dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi „Przyjacielowi Osiedla Falkowa” za realizację wnioskowanej inwestycji przez Zarząd Osiedla Falkowa

 

Artur  Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa