Zaproszenie na spotkanie noworoczne w dniu 10 stycznia 2019r.

Zarząd Osiedla Falkowa wspólnie z Księdzem wikarym Kazimierzem Dudzikiem oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu.

Serdecznie zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa na Mszę Świętą w intencji mieszkańców osiedla Falkowa o godz.15.00 w Kaplicy pw. Św. Antoniego w Falkowej oraz na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019r. o godz.16.00 w SP nr 11 w Nowym Sączu przy ul. Długoszowskiego 126

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 7 styczeń 2019r. u przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego pod numerem 509907001 lub pozostałych członków zarządu oraz Pani Danuty Góry Przewodniczącej Klubu Seniora na Falkowej.

 

Będziemy mieć kolejną inwestycje na Naszym osiedlu !

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „rozbudowa dogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej (…)”

WAU.RAB.6740.1.2.2018.JP

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku ? o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z poźn.zm.), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Referat Architektoniczno-Budowlany,o wydaniu w dniu 20.12.2018 roku, decyzji nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa dogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy, wycinka drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz. nr 21/6, 22/2, 19/2, 12/13, 22/1, 12/12, 12/6, 13/6, 11/2 (11/6 i 11/7), 11/5 (11/8 i 11/9), 19/1 w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę bądź pod teren niezbędny dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

Autor: Jadwiga Jasińska Dodano: 2018-12-27 12:09:01

 

Ogłoszenie

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. ?Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.?

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

Na wniosek Pani Doroty Kwoki zam. ul. Długoszowskiego 67d, 33-300 Nowy Sącz z dnia 17 grudnia 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.?.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. ? w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie ? doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

W Falkowej przystroili choinkę i przełamali się opłatkiem

Taka już jest tradycja w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu zainicjowana przez przewodniczącego Zarządu Osiedla, a teraz także wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Artura Czerneckiego. Przed Wigilią Bożego Narodzenia mieszkańcy osiedla spotykają się przy kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego. Tam wspólnie stroją choinkę. Następnie, już w świątyni, przełamują się opłatkiem i wzajem składają sobie życzenia. W tym roku, jak zwykle, opłatkiem dzielił się też poseł Andrzej Czerwiński, bo przecież jest mieszkańcem Falkowej. Wśród uczestników tej iście familijnej imprezy nie zabrakło nie zabrakło również duszpasterza lokalnej społeczności ks. wikariusza Kazimierza Dudzika, Danuty Góry szefowej klubu seniora, Wioli Chapko Mięczakowskiej ze Świetlicy Środowiskowej oraz Józefy Niedzwiedz długoletniej opiekunki falkowskiego kościoła.

Czytaj więcej: https://gazetakrakowska.pl/w-falkowej-przystroili-choinke-i-przelamali-sie-oplatkiem/ar/13763521